Em đánh giá như thế nào về những tấm gương vượt khó trong học tập?

Trả lời 

Đó là những tấm gương rất đáng khâm phục, để mọi người học hỏi và noi theo.

Xem thêm:  Hãy phân biệt tiết kiệm với hà tiện, tiết kiệm với xa hoa, lãng phí?