Em hãy cho biết, mỗi học sinh cần phải làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Trả lời

– Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

– Lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?