Em hãy kể một số quyền cụ thể trong các nhóm quyền của trẻ em.

Trả lời

Trẻ em có 4 quyền lợi cơ bản: 

1. Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống, được đáp ứng các nhu cầu cơ bản như được nuôi dưỡng, được sống,…. 

2. Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại,… 

3.Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập và tham gia các hoạt động lành mạnh,…. 

4. Nhóm quyền tham gia: là những quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình,… 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy nêu nội dung cơ bản của quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân.