Em hãy nêu một số quyền cơ bản của trẻ em.

Trả lời

 Một số quyền cơ bản của trẻ em.

+ Quyền tham gia quản lý nhà nước 

+ Quyền được bầu cử và ứng cử 

+ Quyền được tố cáo và khiếu nại 

+ Quyền được tự do 

+ Quyền lao động, học tập 

+ Quyền bảo vệ sức khỏe 

Xem thêm:  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ và quyền hạn gì?