Em hãy phân biệt quyền khiếu nại và quyền tố cáo; nêu ví dụ về quyền khiếu nại, quyền tố cáo.

Trả lời 

Phân biệt quyền khiếu nại và quyền tố cáo:

Quyền khiếu nại: Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại, nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị xâm hại

Quyền tố cáo là mọi công dân, nhằm ngăn chăn đến mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân

Xem thêm:  Hiến pháp do cơ quan nhà nước nào xây dựng và ban hành?