Em hãy tìm một số biểu hiện của lễ độ và thiếu lễ độ thể hiện qua lời ăn, tiếng nói, cử chỉ..

Trả lời 

– Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người khi giao tiếp với người khác

+ Gọi dạ bảo vâng

+ Đi thưa về chào

+ Kính già yêu trẻ

+ Tiên học lễ hậu học văn

– Thiếu lễ độ: không coi ai ra gì, nói năng thô kệch, 

Xem thêm:  Công dân có trách nhiệm gì đối với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình và của người khác?