Em hiểu thế nào là dân chủ? Thế nào là kỉ luật?

Trả lời

+ Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc tập thể, xã hội, được biết, được tham gia bàn bạc, góp phần giám sát những công việc chung của tập thể, của xã hội.

+ Kỷ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội. Nhằm tạo sự thống nhất hành động được chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Xem thêm:  Dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào?