Em hiểu thế nào là hợp tác cùng phát triển? Nêu ví dụ.

Trả lời

 + Hợp tác là cùng chúng sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

+ Hợp tác dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi không hãm hại đến lợi ích của người khác.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ như thế nào?