Em hiểu thế nào là liêm khiết?

Trả lời

Liêm khiết là phẩm chất đạo đức, thể hiện lối sống trong sạch,không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. 

Xem thêm:  Tôn trọng người khác có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và trong quan hệ với mọi người?