Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận?

Trả lời

 – Quyền tự do ngôn luận là quyền công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp những ý kiến vào những vấn đề chung của Đất nước, xã hội.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện ý chí của những giai cấp nào trong xã hội?