Em hiểu thế nào là tình bạn?

Trả lời

Là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều ngời. Trên cơ sở:

+ Hợp nhau về tính tình, sở thích.

+ Chung xu hớng hoạt động, cùng lí tởng sống.

Xem thêm:  Công dân có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?