Gia đình có trách nhiệm như thế nào đối với việc học tập của con em? Nhà nước có vai trò như thế nào trong việc báo đảm công bằng xã hội về giáo dục?

Trả lời 

+ Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em mình học tập, rèn luyện,tham gia các hoạt động, của nhà trường. Người lớn tuổi trong gia đình có trách nhiệm chỉ bảo, làm gương cho các em.

+ Nhà nước có vai trò đảm bảo việc công bằng xã hội về giáo dục cho các em, đảm bảo có hệ thống giáo dục công bằng, có sách giáo khoa được biên soạn theo đúng lứa tuổi nhận thức của  các em.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Công dân có trách nhiệm gì đối với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mình và của người khác?