Hãy nêu các loại trách nhiệm pháp lý. Cho ví dụ về mỗi loại.

 Trả lời

 Có các loại trách nhiệm pháp lí sau:

+ Trách nhiệm hình sự: là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và các biện pháp tư pháp được quy định trong bộ luật hình sự, nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội. Trách nhiệm hình sự do tòa án áp dụng đối với người có hành vi phạm tội.

+ Trách nhiệm hành chính: là trách nhiệm của người ( cơ quan, tổ chức) vi phạm các nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu các hình thức xử lí hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng.

+ Trách nhiệm dân sự: là trách nhiệm của người ( cơ quan, tổ chức) có hành vi vi phạm pháp luật dân sự phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm.

+ Trách nhiệm kỉ luật: là trách nhiệm của người vi phạm kỉ luật phải chịu các hình thức kỉ luật do thủ trưởng cơ quan xí nghiệp, trường học áp dụng với cán bộ, công nhân viên, học sinh của cơ quan, tổ chức mình.

 

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hãy nêu ví dụ cụ thể về việc làm/hoạt động bảo vệ Tổ quốc.