Hãy nêu các nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.

Trả lời

Nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta:

– Coi trọng, tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vự và trên thế giới.

– Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không cân thiệp vào nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực.

– Bình đẳng cùng có lợi.

– Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình.

– Phản đối mọi âm mưa, hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?