Hãy nêu nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

 Trả lời 

+ Quyển lao động: Mọi công dân có quyền dùng sức lao động của mình đề học nghề, tìm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.

+ Nghĩa vụ lao động: Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

Xem thêm:  Hãy nêu các nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.