Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ gì?

Trả lời

Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) có nhiệm vụ: 

+ Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng (XD kinh tế – XH, AN, QP, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

+ Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã.

HĐND chịu trách nhiệm trước nhân dân về: 

+ Ổn định kinh tế.

+ Nâng cao đời sống.

+ Củng cố AN-QP

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Em hiểu thế nào là sống giản dị?