Liêm khiết được biểu hiện như thế nào?

Trả lời

Liêm khiết được biểu hiện như sau:

 + Không tham lam

+ Không tham ô tiền bạc, tài sản chung

+ Không nhận hối lộ

+ Không sử dụng tiền bạc vào những việc riêng

+ Không sử dụng chức quyền vào những việc nhằm mưu cầu cho bản thân.

Xem thêm:  Theo em, tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội?