Mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước được thể hiện như thế nào?

Trả lời 

+ Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước XHCN Việt Nam

+ Công dân được nhà nước bảo vệ và đảm bảo các quyền và nghĩa vụ theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

Xem thêm:  Theo em, những người làm môi giới buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì vi phạm gì? Hậu quả của hành vi buôn bán người sẽ như thế nào?