Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Nêu ví dụ.

Trả lời

+ Sống, làm việccó kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.

+ Ví dụ: biết cách sắp xếp thời gian giữa học tập và giải trí, giúp đỡ bố mẹ

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy kể tên một số tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta.