Nhà nước có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?

Trả lời 

+ Nhà nước ta có chính sách khuyến khích,tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động.

+ Khuyến khích tạo điều kiện cho các hoạt động tạo ra việc làm thu hút lao động.

Xem thêm:  Việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội?