Pháp luật và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Nêu ví dụ.

Trả lời 

Những qui định của một tập thể phải tuân theo những qui định của pháp luật, không được trái với pháp luật.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được thể hiện như thế nào?