Theo em, thế nào là mục đích học tập đúng đắn? Thế nào là mục đích học tập sai? Cho ví dụ.

Trả lời 

– Mục đích học tập đúng đắn là không chỉ học tập vì tương lai của bản thân mà phải học vì tương lai của dân tộc.

Để đạt được mục đích đề ra, học sinh cần:Tu dưỡng đạo đức, học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội để phát triển toàn diện nhân cách.

– Mục đích học tập sai là chỉ biết đến quyền lợi của bản thân mà không nghĩ gì đến ai cả.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa gì trong gia đình và với mọi người xung quanh?