Thuế có vai trò như thế nào đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?

Trả lời 

Thuế có tác dụng:

+ Giúp ổn định thị trường

+ Điều chỉnh cơ cấu kinh tế

+ Đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước.

Xem thêm:  Thế nào là tự do kinh doanh?