Tìm những biểu hiện của sự tôn trọng người khác?

Trả lời

 Biểu hiện của sự tôn trọng người khác:

+ Lắng nghe ý kiến của người khác

+ Đi nhẹ, nói khe ở những nơi công cộng: Bệnh viện, bảo tàng.

+ Kính trọng thầy cô giáo, vâng lời cha mẹ

+ Không phân biệt đối xử.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Tại sao pháp luật nước ta có quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?