Tôn trọng kỉ luật có ý nghĩa gì đối với bản thân, gia đình và xã hội?

Trả lời 

– Giúp cho nhà trường, xã hội có kỷ cương, nề nếp, đem lại lợi ích giúp cho con người và xã hội tiến bộ

– Các hoạt động của cộng đồng, của nhà trường được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả

Xem thêm:  Việc làm của Hùng và Hoa mang lại kết quả như thế nào cho bản thân?