Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?

Trả lời

Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: 

+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu:là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ,chăm sóc,nuôi dạy trẻ em,tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển cuả trẻ.

+ NN, XH: tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em,có trách nhiệm chăm sóc giáo dục và bồi dưỡng các em thành người công dân có ích cho đất nước.

 

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Hãy kể tên các yếu tố của môi trường và tài nguyên thiên nhiên.