Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Trả lời

Chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vì:

+ Tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển nhanh chóng

+ Góp phần phát triển văn hóa nhân loại tiến bộ hơn.

Từ khóa tìm kiếm

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được thể hiện như thế nào?