Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Trả lời

Chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vì:

+ Tạo điều kiện cho đất nước ta phát triển nhanh chóng

+ Góp phần phát triển văn hóa nhân loại tiến bộ hơn.

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Để trở thành người có tính tự lập, học sinh phải rèn luyện như thế nào?